“Делфи-Пур” ЕООД уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това “Делфи-Пур” ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, “Делфи-Пур” ЕООД , в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

“Делфи-Пур” ЕООД е регистриран администратор на лични данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)


Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
Тел: + 359 2 91 53 518 

Ел. поща: kzld@cpdp.bg , Уебсайт: www.cpdp.bg

За алтернативно решаване на потребителски спорове може да ползвате и следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr

“Делфи-Пур” ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез уеб страницата си Delfipur.eu, намиращ се на www.delfipur.eu. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с “Делфи-Пур” ЕООД . Този документ („Политика на поверителност“) описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Настоящата политика на поверителност е валидна само за електронния сайт Delfipur.eu и не следва да се прилага за никоя друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.

Лична информация

“Делфи-Пур” ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване.

“Делфи-Пур” ЕООД събира следната лична информация от използващите електронния сайт потребители: име, фирма,  електронна поща, телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния сайт, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те.

Употреба на Вашите лични данни

“Делфи-Пур” ЕООД използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да изпратят своето запитване за услуга, да се предостави клиентско обслужване, и като цяло, за да може “Делфи-Пур” ЕООД да изпълнява поетите задължения и ангажименти и да предоставят услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с “Делфи-Пур” ЕООД на контактите, публикувани на www.delfipur.eu

“Делфи-Пур” ЕООД би могло да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. 

Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии

“Делфи-Пур” ЕООД използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребителию. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на “Делфи-Пур” ЕООД  изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния сайт и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Бисквитките също така позволяват на Delfipur.eu да напомня за предходни дейности на потребителя . Също така”Делфи-Пур” ЕООД използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния сайт, като например времето, което потребителите прекарват в него и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва Delfipur.eu, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на „бисквитки“. Ако предпочита да не получава „бисквитки“, докато разглежда Delfipur.eu или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Защита на лични данни

“Делфи-Пур” ЕООД  гарантира сигурността на данните, които изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, Delfipur.eu използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на www.delfipur.eu

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

“Делфи-Пур” ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на “Делфи-Пур” ЕООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и “Делфи-Пур” ЕООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

“Делфи-Пур” ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Както e отбелязано по-горе, “Делфи-Пур” ЕООД съставя статистики за употребата на електронния сайт, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

В своя електронен сайт Delfipur.eu може да публикува материали на трети страни („Представяния“), с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква, които материали съдържат връзки към, и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници („Свързани електронни страници“).

Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като „кликне върху“ връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че “Делфи-Пур” ЕООД предоставя връзка към дадена електронна страница публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлагаме възможност на потребителите да взаимодейства с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на “Делфи-Пур” ЕООД към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран на Delfipur.eu . “Делфи-Пур” ЕООД ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази Политика на поверителност

“Делфи-Пур” ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Дата на влизане в сила: 01.01.2018 г.